14. listopad na Karmelu

e dnem, v němž slavíme svátek všech karmelských svatých.

„Mějme na paměti své zakladatele, ony svaté otce, kteří jsou našimi předchůdci a o nichž víme, že došli k Bohu cestou pokory a chudoby.“

(sv. Terezie od Ježíše, Kniha o zakládání 14,4).

Pro ty, kdo by chtěli, připojujeme karmelské breviářové modlitby pro tento den:

Uvedení do první modlitby dne

Ant.:  Pojďme, klaňme se Kristu, našemu Pánu; on je Synem Panny Marie a pramenem každé svatosti.

Modlitba se čtením

Hymnus

Chvalme dnes Pannu Marii,

jí se bratři zasvěcují,

jsou lidem, jemuž zvolila

žít na karmelských výšinách.

Žijí, jak Kníže Kristus chce,

Marii slouží ze srdce

a chválí Boha nad námi

modlitbou, slovy, chválami.

Proroci svěží zeleň jsou,

svou vírou neporušenou,

mučedník barvu krve má,

ctí září panna nevinná.

Karmelské květy plné krás,

Kéž na nebesích věčný jas

mystické růže zalije

stejně jak čisté lilie..

Jsme zrno v Karmel vsazené,

proste, ať také kveteme,

v milosti chceme růst a zrát

a Boží vůni rozlévat.

Sláva buď tobě, Ježíši,

zrozený z Panny nečistší,

jež ozdobou Karmelu jest;

též Otci, Duchu budiž čest.

Žalmy

Ant. Blahoslavení, kdo Boží slovo slyší a zachovávají ho.

Žalm 1

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní, † nepostává na cestě, kudy chodí hříšní, * a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně * a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.
Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů, * ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne * a daří se mu vše, co koná.
Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: * jsou jako pleva rozvátá větrem.
Proto neobstojí bezbožní na soudu * ani hříšní ve shromáždění spravedlivých,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých, * ale cesta bezbožných skončí záhubou.
Ant. Blahoslavení, kdo Boží slovo slyší a zachovávají ho.

2. ant. Hospodin dal dědictví těm, kdo ctí jeho jméno.

Žalm 61 (60)

Slyš, Bože, můj nářek, * všimni si mé prosby!
Od končin země volám k tobě, * když chřadne mé srdce.
Pozvedneš mě na skálu, dopřeješ mi klidu, † vždyť ty jsi mé útočiště, * pevná věž proti nepříteli.
Kéž bych směl ustavičně přebývat v tvém stánku, * skrýt se pod ochranu tvých křídel!
Ty jsi přece, Bože, slyšel mé sliby, * dal jsi mi dědictví těch, kdo ctí tvé jméno.
Přidej králi k jeho dnům dny další, * ať jeho léta trvají přes mnohá pokolení.
Před Bohem nechť trůní navěky, * uděl milost a věrnost, ať ho opatrují.
Tak navěky budu opěvovat tvé jméno, * den ze dne plnit své sliby.

2. ant. Hospodin dal dědictví těm, kdo ctí jeho jméno.

3. ant. Přivedu je na svou svatou horu a naplním je radostí ve svém domě modlitby.

Žalm 84 (83)

Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů! * Touží, ba prahne má duše po Hospodinových síních,
mé srdce i mé tělo * s jásotem tíhnou k živému Bohu.
I vrabec si nalézá příbytek * a vlaštovka své hnízdo, kde ukládá svá mláďata:
Tvé oltáře, Hospodine zástupů, * můj králi a můj Bože!
Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, * stále tě mohou chválit.
Blaze člověku, jenž u tebe nalézá pomoc, * když se chystá na svatou pouť.
Až půjdou vyschlým údolím, v pramen je změní, * a časný déšť je zahalí požehnáním.
Půjdou se silou stále větší: * uzří Boha bohů na Siónu.

Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, * popřej sluchu, Jakubův Bože!
Štíte náš, Bože, pohleď, * popatř na tvář svého pomazaného!
Věru, lepší je den v tvých nádvořích * než jinde tisíc:
raději budu stát na prahu domu svého Boha * než přebývat ve stanech bezbožníka.
Neboť Hospodin, Bůh, je slunce a štít: † Hospodin popřává milost a slávu, * neodepře štěstí těm, kteří žijí v nevinnosti.
Hospodine zástupů, * blaze tomu, kdo v tebe doufá.

3. ant. Přivedu je na svou svatou horu a naplním je radostí ve svém domě modlitby.

V. Věčné světlo svítí tvým svatým, Pane,
O. patří jim celá věčnost.

První čtení

Z knihy Zjevení svatého apoštola Jana  19,1-10; 21,1-7

Oni budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem

Uslyšel jsem jakoby mocný hlas velkého zástupu v nebi:
»Aleluja!
Vítězství, sláva a moc našemu Bohu,
neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé:
vykonal soud nad tou velkou nevěstkou, jež svým smilstvem kazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, (která lpěla) na jejích rukou!«
Pak znovu opakovali: »Aleluja! Dým z něho stoupá na věčné věky!«
Tu těch čtyřiadvacet starců a ty čtyři bytosti padli na tvář, klaněli se hluboce před Bohem sedícím na trůně a volali: »Amen, aleluja!«
Od trůnu pak vyšel hlas: »Chvalte našeho Boha, všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí!«
A tehdy jsem uslyšel, jak volá přečetný zástup – podobalo se to hukotu velkých vod a mocnému dunění hromů:
»Aleluja!
Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království!
Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest,
neboť nadešla Beránkova svatba,
jeho nevěsta se připravila.
Bylo jí dáno, aby se oblékla do skvěle bílého kmentu« – kmentem jsou dobré skutky věřících.
A dále mi řekl: »Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!« Pak ještě připojil: »To jsou pravá Boží slova.« Padl jsem mu k nohám, abych se před ním poklonil. Ale on mi řekl: »Chraň se to udělat! Jsem služebník jako ty a tvoji bratři, kteří mají Ježíšovo svědectví. Bohu se klaněj!« – Ježíšovo svědectví totiž je duch proroctví.
A viděl jsem nová nebesa a novou zemi – dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: »Hle, Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude, protože co dříve bylo, pominulo.«
A ten, který seděl na trůně, řekl: »Hle – všechno tvořím nové!« Pak dodal: »Napiš! Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá.« Také mi řekl: »Stalo se! Já jsem alfa i omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo. To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bohem a on bude mým synem.«

Zpěv po prvním čtení Zj 3,5; 21,6

Kdo zvítězí, bude oblečen do bílých šatů; * jeho jméno nevymažu z knihy života.
V. Tomu, kdo žízní, dám pít z pramene živé vody zadarmo, * jeho jméno nevymažu z knihy života.

Druhé čtení

Z děl svaté Terezie z Avily
(5 H 1,2; C 11,4; Z 14,4; 4,6.7; 29,33)

My, které nosíme tento posvátný šat Karmelu, všechny jsme povolané k modlitbě a ke kontemplaci, neboť to byl náš počátek, a jsme potomstvo oněch svatých otců z hory Karmel, kteří ve velké samotě a v naprostém pohrdání světem hledali tuto radost, tuto vzácnou perlu (kontemplace).

Vzpomeňme si na naše Otce, na ony svaté poustevníky z dávných dob, jejichž život míníme napodobovat! Kolik bolestí a jak veliká trápení snášeli v pustině! Mějme na paměti své prosté zakladatele, ty svaté Otce, kteří jsou našimi předky a o nichž víme, že došli k Bohu cestou pokory a chudoby.

Často slýchávám, že v začátcích řádů dal Bůh světcům, kteří žili před námi, větší milosti, protože byli základními kameny – a to je také pravda. Avšak uvědomme si dobře, že my jsme zase základními kameny pro ty, kteří přijdou po nás. Neodchýlíme-li se od toho, co dělali naši předchůdci, a budou-li se stejně chovat i ti budoucí, zůstane budova pevná. Co mi pomůže, když moji předchůdci byli svatí, ale já jsem tak špatná, že svými zlozvyky budovu ničím? Je přece jasné, že ti, co přijdou, si nebudou příliš všímat těch, kdo žili před mnoha léty, ale spíš těch, které právě vidí. Je snad hezké svalovat vinu na to, že jsme nežila mezi těmi prvními? A neuvědomit si, jak se můj život a ctnosti liší od života a ctností lidí, kterým dal Bůh tak velké milosti?
Kdo vidí, jak se jeho řád rozpadá, má se snažit být pevným základním kamenem, na kterém by se mohla zase budova vztyčit. Bůh mu k tomu pomůže.
Pro lásku našeho Pána vás prosím: pamatujte na to, jak rychle všecko pomíjí! Pamatujte, jakou milost nám Pán prokázal, když nás povolal do řádu! A pamatujte, že by velkým trestem stihl ty, kdo by chtěl zavádět nějaké úlevy. Raději zaměřme svůj pohled na ty svaté proroky, z nichž náš řád vyšel. Kolik už máme v nebi těch, kdo nosili náš hábit! Umiňme si, že s Boží pomocí se i my staneme svatými! Kratince trvá boj, mé sestry, věčně však trvá jeho výsledek. Zanechme věcí, které vlastně nejsou ničím. Hleďme si jen toho, co nás vede k onomu cíli bez konce – více sloužit a více milovat toho, který bude žít po věky věků.

Zpěv po druhém čtení                                                             2 Kor 6,16; Lv 26,11

Budu přebývat a chodit mezi nimi, * budu jejich Bohem a oni budou mým lidem
V. Zřídím mezi nimi svůj stánek. * Budu.

Te Deum.

Závěrečná modlitba

Bože, ať nám ochrana blahoslavené Panny Marie a přímluva všech svatých Karmelu pomohou věrně následovat jejich příklad a sloužit tvé církvi modlitbou a skutky. Skrze tvého Syna…

Ranní chvály

Hymnus

Spasitel světa, Boží Syn,

kéž pomáhá nám v každý čas

Rodičko Boží, pros za nás,

ať milost dá nám ubohým.

Andělské kůry v nebesích,

patriarchové, proroci,

přispěchejte nám pomoci,

ať Bůh z nás sejme všechen hřích.

Vy, děti Panny Marie,

karmelští bratři, kéž váš hlas

modlitbou k Bohu vede nás

a pravou cestou k nebi je.

Ti, kteří krev svou prolijí,

horlivých kněží čistá ctnost

a svatých panen nevinnost

kéž naše viny obmyjí.

Kéž by se za nás přimlouval

každý mnich,

každý nebešťan,

aby nám věčný Král a Pán

na jejich prosby nebe dal.

Buď Otci, Duchu sláva, čest,

též Synu, Kristu Ježíši,

zrodil se z Panny nejčistší,

jež ozdobou Karmelu jest.

1. ant. Tvoji svatí, Hospodine, bděli na modlitbách a viděli tvou moc a slávu.

Žalmy a kantikum nedělní z 1. týdne

2. ant. Svatí a světice Boží, velebte Pána navěky.

3. ant. Ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují.

Krátké čtení 1Petr 2,9-10

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. Kdysi jste nebyli jeho lid, teď však jste lid Boží, žili jste bez milosrdenství, teď však se jeho milosrdenství na vás projevilo.

Zpěv po krátkém čtení

O. Spravedlivým přichází spása od Hospodina, * v dobách tísně je jim útočištěm. Spravedlivým.
V. Hospodin jim pomáhá a chrání je, * v dobách tísně je jim útočištěm. Sláva Otci. Spravedlivým.
Ant. ke kant. P. M. Obklopeni tak velkým zástupem svěd­ků, vytrvale běžme o závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Prosby

Děkujme Bohu Otci, který nám dnes dopřává oslavovat svaté bratry a sestry Karmelu, a spolu s naší matkou Pannou Marií, říkejme:

Pane, tebe chválíme.

Ty jsi povolal svůj lid na poušť a uzavřel jsi s ním smlouvu lásky,
- obnov s námi svou smlouvu v Kristu Ježíši.
Ty jsi nám dal výsadu nazývat se Mariinými bratry a sestrami, abychom v jejím duchu přijímali a uchovávali tvé slovo,
- dej, ať službou Kristu a jeho dílu spásy znovu utváříme ve světě její obraz.
Ty jsi nás po vzoru Eliášově povolal k důvěrnému přebývání s tebou,
- dej, ať neustále žijeme ve tvé přítomnosti a jsme plni tvé lásky a apoštolské horlivosti pro tvou slávu.
Tys dal v církvi vzniknout naší řeholní rodině, aby v modlitbě a rozjímání dychtila po mystickém sjednocení s tebou a žila svatě;
- dej, ať jako naši svatí stále hledáme tvou tvář a učíme své bratry a sestry cestě důvěrného přátelství s tebou.
Ty jsi naplňoval naše svaté apoštolskou horlivostí a tak velkou láskou, že pro své bratry neváhali obětovat vlastní život,
- dej, ať na svém těle neustále nosíme Kristovu smrt a velkodušně spolupracujeme na díle vykoupení, abychom dovedli obětovat život za bratry.

Otče náš

Závěrečná modlitba

Bože, ať nám ochrana blahoslavené Panny Marie a přímluva všech svatých Karmelu pomohou věrně následovat jejich příklad a sloužit tvé církvi modlitbou a skutky. Skrze tvého Syna…

Modlitba uprostřed dne

antifony a žalmy z příslušného dne v týdnu.

Dopoledne

Krátké čtení Ef 6,17-18

Přijměte přilbu spásy a meč Ducha, to je slovo Boží. Vždycky a při každé příležitosti proste a modlete se, jak to vnuká Duch. Buďte v tom velmi bdělí a vytrvale se modlete za všechny křesťany.

V. Svítilnou mým nohám je tvé slovo
O. a světlem mé stezce.

V poledne

Krátké čtení srov. Ef 5,18b-20

Dejte se naplnit Duchem. Společně zpívejte žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Ze srdce zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

V.  Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
O.  a tvoji svatí ať tě velebí.

Odpoledne

Krátké čtení 2 Kor 4,17-18

Nynější lehké břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.

V. Moji vyvolení se nebudou namáhat nadarmo,
O. jsou pokolením požehnaným od Hospodina.

Závěrečná modlitba jako v ranních chválách.

Nešpory

Hymnus

Vítejte a buď sláva vám,

kdo v poušti či v klášterních zdích

jste odolali nástrahám

zuřících mocí ďábelských.

Zlatem, šperky a hodnostmi,

jež svět vám ochotně

chtěl dát,

vášní, nízkými žádostmi,

vším uměli jste pohrdat.

Od světa odvrácen váš duch

k nebesům rozlétal se rád

a spojen s láskou, jež je Bůh,

směl v Božích krajích prodlévat.

Šíp lásky Terezii sklál

i Magdalénu usmrtil,

obě vždy k utrpení zval

a ohněm lásky dodal sil.

Kdo chce znamení kříže nést,

ten nese rád své trápení,

kříž je mu úděl, radost, čest

a útěcha zde na zemi.

Bůh vzal vás po všem

strádání,

teď ve tvář pohlížíte mu,

a nám, co jdeme za vámi

chystejte stejnou odměnu.

S Otcem a Duchem navěky

Ježíši Kristu budiž čest,

který se z Panny narodil,

jež ozdobou Karmelu jest.

Žalmy

1. ant. V domě mého Otce je mnoho příbytků, praví Pán.

Žalm 15 (14)

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku, * kdo přebývat na tvé svaté hoře?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, † upřímně smýšlí ve svém srdci, * svým jazykem nepomlouvá,
nečiní příkoří svému bližnímu, * netupí svého souseda.
Nešlechetným člověkem pohrdá, * ale váží si těch, kdo se bojí Hospodina.
Nemění přísahu, i když je mu na škodu, † nelichvaří svými penězi * a nebere úplatky proti nevinnému.
Kdo takto jedná, * nikdy nezakolísá!

Ant. V domě mého Otce je mnoho příbytků, praví Pán.

2. ant. Už vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli, neboť jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Žalm 112 (111)

Blaze muži, který se bojí Hospodina, * který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Mocné bude na zemi jeho potomstvo, * pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Hojnost a bohatství budou v jeho domě * a jeho štědrost potrvá navždy.
Září v temnotách jako světlo řádným lidem, * je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý.
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, * stará se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá, * ve věčné paměti bude spravedlivý.
Nemusí se obávat zlé zprávy, * jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, * dokud neuzří své protivníky ve zmatku.
Rozděluje, dává chudým, † jeho štědrost potrvá navždy, * jeho moc poroste v slávě.

Uzří to hříšník a rozzlobí se, † bude skřípat zuby a zchřadne; * zajde touha bezbožníků.

Ant. Už vás nenazývám služebníky, ale svými přáteli, neboť jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

3. ant. Uslyšel jsem jakoby mocný hlas velkého zástupu v nebi: Aleluja! Vítězství, sláva a moc našemu Bohu.

Kantikum Zj 4,11; 5,9.10.12

Pane, náš Bože, jsi hoden, * abys přijal slávu, čest i moc,
protože jsi stvořil všechno, * a z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.
Pane, jsi hoden vzít svitek * a rozlomit jeho pečeti,
protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi * z každého kmene, jazyka, lidu i národa
a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze * vládnoucí nad zemí.
Beránek, který byl zabit, † si zaslouží, aby přijal bohatství a moudrost, * sílu a čest, slávu i chválu!

Ant. Uslyšel jsem jakoby mocný hlas velkého zástupu v nebi: „Aleluja! Vítězství, sláva a moc našemu Bohu“.

Krátké čtení Řím 8, 28-30

Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dob­­rému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, kte­ré si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve sho­dě s obrazem jeho Syna, aby tak on byl první z mnoha brat­ří. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které po­volal, ta­ké ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také u­vedl do slá­vy.

Zpěv po krátkém čtení

O. Spravedliví se radují * a hledí na Boží tvář.
V. Veselí se, jásají radostí * a hledí na Boží tvář. Sláva Otci. Spravedliví.

Ant. ke kant. P. M. Vy, kteří jste opustili všechno a následovali jste mě, stokrát víc dostanete a za podíl budete mít život věčný.

Prosby
Pod ochranou blahoslavené Panny Marie, naší matky, a na přímluvu všech svatých Karmelu, vzývejme našeho Pána a Spasitele Ježíše a volejme:

Pane, posvěť nás pravdou.

Ty jsi nás povolal na Karmel, abychom tě dokonaleji následovali na cestě lásky,
- dej, ať v církvi žijeme podle pravdy a všechno konáme v opravdové lásce.
Pane, posvěť nás pravdou.

Ty jsi dal svatým naší řeholní rodiny sílu zachovávat bratrského ducha,
- uchovej pokoj v našich komunitách a daruj nám jedno srdce a jednu duši.
Ty jsi chtěl, aby se naši svatí, zasvěcení službě Panně Marii, připodobnili též jejímu životu;
- dej, ať se denně obnovujeme a zůstáváme věrni našemu způsobu života pod jménem a ochranou tvé matky.
Ty jsi vzbudil v církvi karmelský řád, aby vyhledával důvěrnost s Bohem v modlitbě a v úplném odpoutání, a sdílel s bratřími poklady kontemplace,
- dej, abychom spolu s tvým Duchem volali: Abba, Otče! a získávali věřící pro život modlitby.
Ty jsi věčnou korunou našich světců a světic a jejich ustavičnou radostí,
- dej našim zemřelým bratřím a sestrám, ať se s tebou radují navěky.

Otče náš.

Závěrečná modlitba

Bože, ať nám ochrana blahoslavené Panny Marie a pří­mluva všech svatých Karmelu pomohou věrně následovat jejich příklad a sloužit tvé církvi modlitbou a skutky. Skr­ze tvého Syna…

12 komentářů k příspěvku “14. listopad na Karmelu”

 1. irena říká:

  jee diky sestry! to jsem nevedela, ze existuje den vsech karmelskych svatych.. :)

 2. Nea říká:

  Modlitba k svatému Janu od Kříže

  Svatý Jene od Kříže

  podej mi ruku pomocnou

  připomeň mi Slávu Světla

  až budu pokoušena hledět k temnotám

  pomoz k síle

  vyzvi k boji

  až smrtelné tělo klesne

  z prachu nepohlédne vzhůru v jas

  Ty sám jsi nikdy nezapomněl velebit

  Jediného, který panuje nad vším

  nepřehlédl jsi plamen lásky

  vážil sis, že Ti byl dán

  pomoz aby i ve mně

  vědomí bezedného vděku

  převážilo nad vším zbabělstvím

  kéž pro plamen lásky

  zanechám nevěrnosti

  spěchám vstříc Beránkovi

  pro korunu opravdové slávy

  zahodím klam marných pozlátek
  Amen

 3. Sarkozi říká:

  Spěchám vstříc Beránkovi pro korunu opravdové slávy. Ano, to je ono. Umět to tak.
  Ale co je zbabělost? Co je v očích Božích zbabělost? Nerozpoznaná pravda?

 4. L.Prečová říká:

  Ježíš řekl, že On je ta cesta, pravda a život. Snažím se rozpomenout, kde v evangeliu Ježíš někoho posoudil jako zbabělce. Zdá se, že se i na toho největšího farizeje podíval jako na člověka, který by tak či onak jednal podle své situace. Možná věděl, že kdyby se k tomu dotyčnému dostalo jiného poznání, choval by se také jinak. Lidé se chovají různě pod různým tlakem, nebo nesprávnou výchovou. Ježíš mě v mém životě strašně moc uklidňuje. Vás také?

 5. OKMB říká:

  Svatého Jana od Kříže považuji mezi svatými za svéhoo duchovního otce. Když otevřu jeho knihy, neznám mimo Bible lepšího spisovatele. Je to duchovní otec, kterému když se naučíme aspoň trochu porozumět pak stačí otevřít jeho knihy a v těch knihách není nic co by nebylo Bůh. Aspoň v mém srdci.

 6. irena říká:

  Ano,pěkná modlitba… zda se mi, že zbabělost je plod strachu z pravdy, strachu vrhnout se („pro plamen lásky“) k Němu.. A ten strach je klam, protože pravda je přece naše dobro a jediná možná cesta.
  Co znamená zbabělost v Božích očích, to nevím :) ale vždycky mi přijde, že Mu to musí být líto, že Ho to musí zraňovat, když my váháme a rozvažujeme, jestli Mu budeme věřit, že je dobrý nebo ne a jestli to, jak milujeme dnes už náhodou nestačí…
  Ještě, že je tak trpělivý.

 7. Nea říká:

  Ahoj, děkuju za komentáře! Tou zbabělostí jsem myslela obecně být omezen strachem, nechat se jím vláčet a ovládat, podléhat mu. Ať už jde o cokoliv. Zejména tehdy, když ten strach paralyzuje a brání člověku konat dobré věci – ty, které nám Pán Ježíš umožnuje konat z víry v Něj. Georges Bernanos napsal knihu – drama – Rozhovory karmelitánek. Je to o karmelitkách za doby francouzské revoluce a jedním z témat je právě strach a jeho překonání. V závěru knihy je úžasný citát, který si nepamatuju, ale moc doporučuju k přečtení.

 8. OKMB říká:

  Děkuji za odpověď. Děkuji za odvážné lidi se silnou vírou v Boha. Takoví lidé mají ty nejkrásnější vlastnosti, že jsou schopni kohokoliv méně odvážného podepřít a snad i často proti jeho vůli dovézt před Boží tvář. Děkuji tvůrcům těchto stránek a jejich přátelům.

 9. Nea říká:

  Připojuji se k poděkování!

 10. Zita říká:

  To L. Prečová: Mne taky :o). A ten klid mne fascinuje a táhne k sobě.
  … kdyby se k dotyčnému dostalo jiného poznání …. Tak tou větou jste vystihla to, nad čím jsem celý den přemýšlela a nebyla schopná to dát do slov . Děkuji.

 11. L. Prečová říká:

  To Zita: O to jde. O to poznání. Poděkujme tedy my obyčejní věřící těm co nám dokáží předat to správné vyvěrající z Ježíše. Třeba to konečně pochopíme.

 12. Zita říká:

  To L. Prečová: Nejsem si jistá, zda se dá říci, že je některý věřící obyčejný a některý neobyčejný …Sama se spíše kloním k tomu, že je některý blíž a některý dál od Boha, aniž bych se snažila byť jen začít úvahu o té vzdálenosti u jednotlivých lidí….

Zanechte komentář