Rozjímání pro Svatý týden

Dovolíme si nabídnout k meditaci a hlubšímu setkání s tajemstvím tohoto týdne několik úryvků z textu Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce, jehož autorem je K. Rahner:

Smíme zcela upřímně říci: V Getsemanech, v noci před svou hořkou smrtí, sestupuje Boží Syn až na dno lidského bytí, do temnot smrtelné úzkosti tím, že se s celou láskou dává a podrobuje nevyzpytatelným Otcovým úradkům. Ví, že na něho přijde hrůza a že ho přemůže, že z odvahy, s níž vše přijímá, vzejde opak, že síla klesne do slabosti, odvaha v bezmocnost, oblažující láska k Otci v přehořkou opuštěnost od Boha.

V Getsemanech dosáhl zákon svého dějinného vrcholu. Domnívali bychom se vlastně, že se tu tento zákon triumfálně prosadí a ponese toho, který ho jako Spravedlivý, o němž Bůh řekl, že je jeho milovaný Syn, jediný zachoval. A přece, vrcholným bodem naplněn Zákona je smrtelná úzkost Ježíšova. Spravedlivý prohrává a Bůh, který je všemohoucí a zjednává právo, je ve svém Synu hříchem přemožen. Že právě tato porážka je přece koneckonců vítězstvím a znamená uplatnění nepochopitelně milosrdné Boží spravedlnosti, to je jiná věc. Na Olivetské hoře a na utrpení, které tu začíná, je to právě (a tam teprve) zahaleno.

I prorocká tradice se v Getsemanech stává absurditou. Cožpak může být tento člověk, který se tu na zemi svíjí v bemezné slabosti, hrozné trýzni a úplné opuštěnosti oním, k němuž směřují proroctví o nastávajícím nádherném království a o věčném, nevýslovně intimním svazku člověka s Bohem? Tento Syn člověka zanechává své království a své intimní spojení s Bohem a jde ke svým třem průvodcům, kteří ho ale už vůbec nezpozorují, poněvadž únavou usnuli.

 

K. Rahner, Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce, vyd. Refugium 2001.

Zanechte komentář