Karmel Edith Steinové » Projekt Koinonia

Koinonia – Společenství

Základní informace pro zájemce o bydlení v našem domě

 • koinonia čili soužití je projekt zaměřený na podporu univerzitních studentů, kteří/ré chtějí prohloubit vlastní růst ke svobodě a plnému uskutečnění člověka podle křesťanského životního stylu. Účast na projektu má různé formy. Jednou z nich je společné bydlení v domě, který je zároveň sídlem řeholní komunity sester karmelitek.
 • cílem projektu je napomoci individuálnímu rozvoji a formaci přirozených lidských vztahů.
 • ze strany studenta předpokládá: spoluodpovědnost, tj. chuť k práci na sobě, k budování vztahů, vstřícnost, otevřenost, povědomí o základních požadavcích společného života
 • formou přirozené mezioborové konfrontace plodů vlastního studia („komunita“ není složena ze studentů jediné fakulty – a případně ani jen jediné země, zkušenost je otevřena i stážistům)
 • k „formaci“ patří vše, co napomáhá vzniku a prohlubování mezilidských vztahů jako může být např. společné stolování (večeře, snídaně – podle možností) ve vzniklém společenství apod.
 • účelem je vyzkoušet si v praxi běžného života, který doprovází vysokoškolské studium, jak vést dialog, jak unést kritiku, dokázat ocenit druhého a přijmout jeho i vlastní limity
 • „péče o duši“ – tj. o duchovní dimenzi vlastního života, při respektování duchovní cesty a svobody ostatních.
 • možnost individuálního duchovního doprovázení
 • k dispozici je mj. kaple, je možné společné slavení liturgie i individuální modlitba
 • k dispozici v domě se nabízí 13 míst, tj. 3 byty o dvou buňkách pro 3 a 2 osoby
 • aby zkušenost jako taková měla smysl, předpokládá se vytrvat v ní alespoň po dobu 1 roku (je možné se dohodnout na prodloužení)
 • během roku se plánuje alespoň 1 společný víkend komunity studentek a komunity sester
 • předpokládá se dobrá vůle a vstřícnost i vůči komunitě sester, která sdílí se studentkami některé společné prostory (knihovna, kaple, studovny v suterénu ad.) a časy (občasná společná večeře), což znamená víc než jen střídání v úklidech a víc než jen vzájemný respekt: růst v mezilidských vztazích je vzájemný dar, o ten především jde
 • garantem projektu je komunita sester karmelitek, která pro něj poskytuje prostory ve svém domě v Jinonické ul. v Praze 5

Řeholní komunita nabízí podmínky a podněty k všestrannému osobnostnímu růstu skupině studentek zapojených do projektu Koinonia, zaměřeného na budování a rozvoj zdravých mezilidských vztahů formou života ve společenství.

V této činnosti nám pomáhá tým spolupracovníků, který tvoří kromě komunity sester:

 • osoby pověřené pastorací vysokoškolských studentů v rámci diecézních struktur (zástupci Akademické římskokatolické farnosti u Nejsv. Salvátora)
 • další spolupracovníci z řad řeholních kněží působících v rámci diecéze a zaměřených na práci s vysokoškolskou mládeží
 • psychoterapeut
 • manželské páry
 • další dobrovolníci, kteří v rámci svého volného času pomáhají se zajištěním provozně technických podmínek pro fungování domu (např. správa počítačové sítě, webové stránky domu a projektu Koinonia)

Kvůli případným nedorozuměním je snad dobré specifikovat, že se nejedná o zkoušku řeholního života „nanečisto“, nabízený styl života ve společenství nemá být kvazi-řeholní komunitou vysokoškolských studentů. Doprovázení při volbě vlastního životního povolání je samozřejmě možné, ale není účelem této zkušenosti. Naše nabídka vznikla, protože se nám zdálo, že jde o něco, co někdy během univerzitních studií schází: mít podmínky k tomu žít slušně jednu z dimenzí normálního křesťanského života, kterou jsou vztahy či menší společenství (odtud koinonia). Jistě nejde o jedinou možnost a jediný styl, drtivá většina zůstává žít na běžných vysokoškolských kolejích a ostatně proč ne. Nechceme vytvořit elitu, malé společenství „dokonalých“, ale nabídnout dále to, čím se cítíme samy nezištně obdarovány: perspektivu možných přirozených vztahů, které prohlubují náš celkový lidský růst.