Karmel Edith Steinové » Spiritualita našeho řádu

Spiritualita našeho řádu

  • Ustavičná modlitba
Jsme povolány k následování Krista v řeholní rodině, kterou její zakladatelka už od počátkuzvonice.jpg oživovala duchem modlitby tereziánského Karmelu, proto usilujeme žít v plnosti ideál ustavičné modlitby. Z tohoto zdroje totiž čerpá radost činná láska ke všem lidem. Také naše první komunity se rodily z tiché kontemplace a kontemplaci bez jakýchkoliv pochyb byla dávána přednost přede vším ostatním a tak to má být i pro dcery, které se nazývají dcerami svaté Terezie, matky a učitelky života modlitby. Proto v duchu tereziánského Karmelu a podle stylu naší zakladatelky nade vše jiné hledáme a milujeme Boha, který nás miloval jako první.


  • Život ve společenství sester

Spojeny vírou a láskou ke Kristu, jež jako první nás povolal do společenství sestervelka-skupina.jpg karmelitek sv. Terezie, tvoříme specifickou „rodinu“, postavenou na základech evangelia. Chceme být „jedním srdcem a jednou duší“ a vytrvat ve společenství života, modlitby a apoštolátu, v životě, který se zakládá na „novém přikázání“ Krista ustanoveném v předvečer jeho umučení, když odhalil hloubku své lásky.“ Sesterská láska z nás činí společenství milosti v Pánu. Naše láska však, po Kristově vzoru, nemá být výlučná, ale otevírá se všem, bez výhrad, překonává osobní limity, rozdíly povah, věku, rolí a národností. Tvoří také základ přátelského ovzduší, které je rozvíjeno v upřímném porozumění a předpokládá pokoru, velkorysost a vzájemnou službu.

  • Apoštolská služba v církvi
Náš zasvěcený život je součástí života církve. Bůh charisma naší zakladatelky daroval církvi a je to církev, kdo přijímá naši odpověď na Boží povolání a právě v ní se zasvěcujeme jediné Lásce. Věrností svěřenému daru a úsilím obohatit ho vlastním životem jsme církví, jí sloužíme uskutečňujeme naše specifické poslání, tj. životem vnitřní modlitby a eucharistické adorace napomáhat druhým lidem k setkání s Kristem. Naše zakladatelka, vedena Duchem svatým, brzy spojila kontemplaci s činností, aby se harmonické propojení obou skutečností stalo základním rysem identity jejích dcer. Máme tedy v prvé řadě dbát o neustálou vnitřní modlitbu, jak tomu učí Karmel, a přitom se věnovat i apoštolské službě.

Základ a úhelný kámen všech našich aktivit tvoří eucharistická adorace, kterou považujeme za náš první apoštolský úkol. Vedle toho, ve stopách naší zakladatelky, která pro formaci mladých lidí nešetřila veškerým svým lidským a duchovním bohatstvím, považujeme zapostulantka-s-vecnou.jpg důležitou součást našeho apoštolátu výchovu a vzdělávání. S hlubokou úctou k lidské důstojnosti usilujeme o formaci člověka po lidské i duchovní stránce.

Jako karmelitky se snažíme poskytovat podporu druhým v jejich duchovním růstu, aby každý křesťan do středu své existence kladl osobu Ježíše Krista a všechny své volby konal v něm. Považujeme to za důležité pro všechen náš apoštolát a zvláště pro naše působení v exercičních domech apod. Přejeme si, aby v nich druzí měli podmínky, jež hostům napomáhají prohloubit vztah k Bohu a zralý pohled víry na svět, ve kterém žijeme.