Karmel Edith Steinové » Řehole

Řehole řádu bratří nejblahoslavenejší Panny Marie Karmelské

Albert, milostí Boží patriarcha církve jeruzalémské, milovaným synům v Kristu B. a ostatním poustevníkům, kteří pod jeho poslušností žijí poblíž studny na hoře Karmelu, pozdrav v Pánu a požehnání Ducha svatého. Mnohokrát a mnoha způsoby stanovili svatí Otcové, jak má kdo, ať je v kterémkoli řádě nebo ať si zvolí jakýkoliv způsob řeholního života, žít v následování Ježíše Krista a jemu věrně sloužit s čistým srdcem a dobrým svědomím. Poněvadž nás však žádáte, abychom vám podle vašeho záměru dali návod k vašemu životu, zachovávejte napříště toto:

1.Volba převora
Především ustanovujeme, abyste jednoho z vás měli za převora. Ať je k tomu úřadu zvolen jednomyslným souhlasem všech nebo rozvážnější většiny. Každý z vás ať mu slíbí poslušnost, a když ji slíbí, ať se ji snaží skutečně zachovávat, spolu s čistotou a zřeknutím se vlastnictví.

2. Kde se mají zřizovat naše kláštery
Sídla můžete mít o samotě, nebo kde vám budou darována místa vhodná a způsobilá pro váš řeholní způsob života, budou-li se zdát výhodná převorovi a bratrům.

3. Cely bratrů
Podle daných okolní místa, které si zvolíte za pobyt, ať má mimo to každý z vás vlastní oddělenou celu, jak budou všem přikázány nařízením převora a se souhlasem ostatních bratrů nebo rozvážnější části.

4. Společné jídlo
Avšak to, co se vám předloží, požívejte spolu ve společném refektáři a při tom poslouchejte nějaké čtení z Písma svatého, kde to lze snadno zachovat.

5. Nezaměňování cel
Nikomu z bratrů není dovoleno, leda s povolením převora, který v tu dobu bude, změnit mu vykázané místo nebo vyměnit se je s jiným.

6. Cela převora
Cela převora ať je poblíž vchodu, aby se první setkal s přicházejícími; a podle jeho rozhodnutí a nařízení ať se pak děje vše, co je třeba učinit.

7. Prodlévání v cele
Každý ať zůstává ve své cele nebo blízko ní, rozjímá dnem i nocí o zákoně Páně a bdí na modlitbách, není-li jinak oprávněně zaměstnán.

8. Církevní oficium
Ti, kdo se s kleriky umí modlit církevní oficium, ať je konají podle ustanovení svatých Otců a schváleného zvyku církve. Kdo je však nedovedou, ať se pomodlí při matutinu 50x Otčenáš. Při ranních chválách se tato modlitba říká 7x, podobně i při ostatních hodinkách, kromě večerního oficia, v němž se modlí 15x (v něm.př.: 5x).

9. Bez vlastnictví
Nikdo z bratrů ať neříká o ničem, že je to jeho vlastnictví, nýbrž mějte všechno společné. Převor nebo bratr od něho pověřený tímto úřadem ať rozdělí každému, jak co kdo bude potřebovat. Při tom ať se přihlíží k věku a nutnosti jednotlivých. Podle nutnosti budiž vám dovoleno mít osly nebo mezky, i nějaká zvířata nebo drůbež k výživě.

10.Kaple a denní slavení
Když to bude možné, ať se uprostřed cel zřídí kaple. Tam se denně ráno scházejte ke slavení mše, pokud to lze.

11.Půst
Půst zachovávejte všechny dny mimo neděle, od svátku Povýšení svatého kříže, až do dne Zmrtvýchvstání Páně, neradí-li nemoc, tělesná slabost nebo jiný spravedlivý důvod půst zrušit, neboť nutnost nemá zákona.

12.Zdrženlivost od masa
Od požívání masitých pokrmů se zdržujte, leda když se berou jako léčivý prostředek při nemoci nebo slabosti. A protože musíte často žebrat na cestách, abyste nebyli vašich hostitelům na obtíž, můžete se mimo vaše domy vzít pokrmy vařené s masem. I na moři smíte jíst maso.

13.Duchovní zbraně
Poněvadž život člověka na zemi je zkouška a všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu, musejí podstupovat pronásledování, a k tomu váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout, usilujte se vší pečlivostí obléci se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblových nástrahám. Mějte bedra přepásaná pásem cudnosti. Opevněte hruď svatými myšlenkami, neboť je psáno: Svatá myšlenka tě uchrání. Za krunýř ať vám slouží spravedlnost, abyste milovali Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou a svého bližního jako sami sebe. Při každé příležitosti se hned chraňte vírou jako štítem, tak budete moci uhasit všechny ohnivé střely toho ničemníka. Neboť bez víry se nelze líbit Bohu. Jako přilba ať vám slouží pevná naděje, že dojdete spásy jen od Spasitele, který spasí svůj lid od jeho hříchů. Meč ducha, totiž Boží výroky, mějte v plné síle pohotově v ústech i ve svém srdci. A ať konáte cokoliv, ať se to stane podle slova Páně.

14. Vytrvalost v práci k vyvarování se zahálce
Konejte stále nějakou práci, aby vás ďábel našel vždy zaměstnané, aby si z vaší zahálky nemohl najít nějaký přístup k vaší duši. Učitelem a zároveň příkladem, je vám v tom svatý Pavel. Jeho ústy mluvil Kristus, on byl od Boha ustanoven a dán za hlasatele a učitele národů ve víře a pravdě. Když toho budete následovat, nebudete moci zbloudit. Praví: „Když jsme byli u vás, ve dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli právo, ale předkládáme vám sebe jako vzor, který byste mohli napodobovat. Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, dali jsme vám toho pravidlo: Kdo nechce pracovat, ať nejí. A teď slyšíme, že někteří z vás žijí nepořádně a nic nepracují. Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kterou máme od Pána Ježíše Krista, aby pěkně v klidu pracovali a jedli chléb, na který si sami vydělají. To je svatá a dobrá cesta, tou jděte.“

15.Mlčení
Apoštol doporučuje i mlčení, když přikazuje v klidu pracovat. Také prorok dosvědčuje: „Ovoce spravedlnosti je mlčení.“ A opět: „V mlčení a naději je vaše síla.“ Proto ustanovujeme, abyste od kompletáře zachovávali mlčení až do primy příštího dne. V ostatní dobu, i když není přikázáno tak přísné mlčení, varujte se přece bedlivě přílišného mluvení. Neboť jak je psáno a zkušenost neméně učí, mnohomluvnost se neobejde bez hříchu. Dále se říká: „Kdo je nerozvážný v řeči, dojde zkázy.“ A též: „Kdo dělá mnoho řečí, škodí své duši.“ A Pán praví v evangeliu: „I z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den vydat účty.“ Ať si proto každý vezme váhu na svá slova a na závoru svá ústa, aby neklopýtl a neklesl jazykem a jeho pád nebyl nezhojitelný k smrti. Ať dbá s prorokem na své cesty, aby se jazykem neprovinil. Ať se bedlivě a svědomitě snaží zachovávat mlčení, v němž je ovoce spravedlnosti.

16.Napomenutí převorovi k pokoře
Ty však, bratře B., a kdokoliv bude po tobě ustanoven převorem, mějte vždy na mysli a zachovávejte skutkem to, co praví Pán v evangeliu: „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je vaším otrokem.“

17.Napomenutí bratrům k úctě k převorovi
Vy pak, ostatní bratři, mějte pokorně v úctě svého převora. Spatřujte v něm spíše Krista, který ho nad vámi ustanovil, než jeho osobu.
Vždyť představeným církve praví: „Kdo poslouchá vás, poslouchá mne, kdo pohrdá vámi, pohrdá mnou.“ Abyste nebyli jednou odsouzeni pro pohrdání, ale abyste si pro poslušnost zasloužili odměnu věčného života. To jsme vám krátce napsali, podali jsme vám návod, podle kterého máte žít. Jestliže však někdo učiní něco navíc, sám Pán mu to odmění, až přijde. Ať však jedná s rozvahou, neboť ta řídí ctnosti.