Karmel Edith Steinové » Jak se vstupuje do kláštera

Jak se vstupuje do kláštera?

Zájemkyně o zasvěcený život musí výslovně projevit zájem o bližší seznámení s životemslany_dvere.jpg sester, tj. sdělit, že přichází s tímto úmyslem a nikoliv pouze k přátelskému či duchovnímu rozhovoru, nebo jako účastnice některé z aktivit domu. Komunita jí může nabídnout několikadenní zkušenost života v klášteře, případně jinou vhodnou formu, jak se postupně seznamovat se spiritualitou řeholního společenství. Pokud se oběma stranám zdá, že jsou důvody, proč v této zkušenosti pokračovat, bude svěřena sestře, která jí může duchovně doprovázet během období tzv. kandidatury (doba před vstupem do kláštera, dotyčná pokračuje ve svém studiu/práci, žije mimo řeholní komunitu). Toto období končí písemnou žádostí o vstup do postulátu, který současně znamená vstup do kláštera.

  • POSTULÁT

postulát

Postulát nabízí možnost učinit bližší zkušenost s životem našeho řeholního institutu.

Je obdobím bezprostřední a náležité přípravy na noviciát a jeho účelem je rozlišování povolání konkrétní osoby a jejích vloh pro zvolený způsob křesťanského životního stylu. Je také (zhruba rok trvajícím) obdobím lidské a křesťanské formace, která se má stát základem pro formaci v období noviciátu.

  • NOVICIÁT
novicka3.jpgNoviciát je nejdůležitější období vstupní formace. Začíná obřadem uvedení do řeholního života a má za účel seznámit novicku se základními požadavky následování Krista ve specifické podobě karmelsko-tereziánského zasvěcení našeho institutu. Znamená také dvouletou zkušenost velmi soustředěného a usebraného života, zaměřeného na prohlubování vztahu s Kristem a směřující k autentickému prožitku jeho nekonečné lásky vůči každé z nás.

První rok noviciátu bývá tzv. „kanonický“, tj. věnovaný pouze studiu, modlitbě a práci uvnitř řeholní komunity. Během druhého roku se předpokládá absolvování tzv. „apoštolské zkušenosti“, v níž novicka poznává apoštolskou dimenzi kongregace, a to obvykle několikaměsíčním pobytem v jiné komunitě naší řeholní rodiny. Vše v tomto období má přispět k autentickému formování osobnosti a k vybudování zdravých a trvalých základů životního stylu založeného na následování Krista podle spirituality Karmelu, tak jak ji chápala a žila naše zakladatelka.

  • JUNIORÁT

juniorka.jpgObdobí noviciátu je zakončeno složením časných řeholních slibů, které jsou každoročně obnovovány minimálně pět a maximálně devět let. Po tomto období se skládají sliby věčné.

Zasvěcení je dílem Boha, který si určitého člověka povolal a vydělil pro sebe. Zároveň mu dopřává milost, aby na toto povolání odpověděl hlubokým a svobodným sebeodevzdáním. Zasvěcení je smlouvou vzájemné lásky a věrnosti, společenství a poslání, která je ustanovena k Boží slávě, k radosti toho, kdo je zasvěcen, a ke spáse světa. Toto zasvěcení se následování Krista panenského, chudého a poslušného se děje skrze službu církve, Pánova mystického těla, a stává se oním základním svědectvím, jež v církvi máme vydat
– věrností, která zjevuje Kristovu nerozdvojenou lásku
– chudobou, která odkazuje k jeho veliké chudobě
– poslušností, která je odleskem jeho disponibility vůči Otci
– harmonií komunitního života, díky níž jako „jedno srdce a jedna duše“ tíhneme k plnosti činné lásky.
  • Kontakt:
p1010705.bmpKarmel Edith Steinové
Jinonická 22
150 00 Praha 5 – Košíře

e-mail: karmelitky(zavináč)gmail.com