Karmel Edith Steinové » Čím se zabýváme

Čím se zabýváme?

Naše řeholní společenství žije kontemplativně-apoštolským způsobem, je otevřeno těm, kteří s námi chtějí sdílet některé dimenze takového života, podle možností a vlastního životního zaměření. Na prvním místě apoštolátu zůstává eucharistická adorace, která je doprovázena výchovným působením ve školách, ve farnostech, v exercičních domech apod., podle potřeb místní církve a ve službě člověku současné doby.
Od podzimu 2005 v pražském domě sester, jehož patronkou je sv. Edith Steinová, vedle řeholní komunity bydlí také deset vysokoškolských studentek zapojených do projektu Koinonia. Koinonia studentům nabízí mj. podněty k růstu v oblasti mezilidských vztahů a nalezení rovnováhy mezi individuálním rozvojem a životem pro druhé. Sestry se snaží poskytovat podporu druhým v jejich duchovním i lidském růstu, věnují se duchovnímu doprovázení, komunita poskytuje zázemí pro ztišení a modlitbu skupinám i jednotlivcům, pořádá rekolekce, duchovní cvičení i neformální setkání.
Sestry ve své činnosti spolupracují s řádovými i diecézními kněžími, řeholnicemi i laiky, v Praze vzhledem k zaměření místní komunity zejména s akademickou farností Nejsv. Salvátora, sestry se však věnují také adoraci, katechezi, vyučování hudby, duchovnímu doprovázení, návštěvám nemocných a vězňů.

viz též rubrika Kdo jsme